Kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie (kansarmoede, financiële problemen, echtscheiding, ruzies, verwaarlozing/verwennerij, …) of die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, hebben een grotere kans op leerachterstand en maatschappelijke achterstelling.

De ouders hebben dikwijls andere zorgen aan hun hoofd zodat het het kind of de jongere aan de nodige aandacht ontbreekt en aanvaardbare of te verwachten schoolresultaten uitblijven. Kinderen die daarnaast de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, belanden vaak in hetzelfde straatje. Dikwijls maken beide groepen van kinderen later onderwijskeuzes die niet samenvallen met hun capaciteiten, interesses, vaardigheden, enz. Dit kan eventueel leiden tot laaggeschooldheid, een minder betaalde job, en uiteindelijk opnieuw tot een verder gebrek aan kansen, mogelijk met armoede (en/of andere problemen) tot gevolg.

Horizon is de mening toegedaan dat kansarmoede en andere risicofactoren geen struikelblok mogen zijn om te slagen voor school. Volgens het Universeel Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft elk kind recht op onderwijs. Volgens Horizon heeft elk kind ook recht op begeleiding om zo de aanwezige talenten en capaciteiten ten volle te ontwikkelen en om kansrijk door de kinder- en jeugdjaren heen te komen. Elk talent telt!

Een andere vaststelling is dat kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus vaak moeilijk of geen toegang krijgen tot georganiseerde vrijetijdsbesteding. Ze kunnen de lidgelden niet betalen, haken na een tijd af wegens een gebrek aan steun of initiatief van thuis en/of van de begeleiders, of ze kunnen niet steeds overweg met structuur en regels, enz. Nochtans biedt deelname aan het verenigingsleven een uitgelezen kans tot zelfontplooiing en tot sociale contacten en vaardigheden. Het kan kinderen ook helpen ontdekken waar hun talenten en interesses liggen en zich daar bewust(er) van te worden. Vrije tijd is geen bijzaak maar een belangrijk levensdomein in ieders leven.

visie